اخبار حوادث &

آموزش ثبت وب سایت در گوگل

سرویس   Google webmaster tools  ﻳﻜﻲ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ وب ﺳﺎﻳﺖ و ﻳﺎ وﺑﻼگ ﺧﻮد رو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ

اول روش ثبت سایت را توضیح میدهیم و سپس بررسی گزینه های Google webmaster tools

برای این کار ابتدا باید یک حساب در Gmail.com  ایجاد نموده و سپس وارد آدرس زیر شوید:

https://www.google.com/webmasters/tools

ادرس سایت خود را وارد کنید و روی گزینه Add site که به رنگ قرمز میباشد کلیک کرده

در این مرحله باید ثابت کنیم که مالک سایت خودمان هستیم روش های متفاوتی برای این کار وجود دارد مانند اضافه کردن کد به Dns وب سایت یا اضافه کردن کد Html  به کد های Html وب سایت که ساده ترین روش دانلود و آپلود فایل Html  میباشد

که این مراحل را توضیح میدهیم:

 • روی گزینه Download this HTML verification file.  کلیک کرده
 • فایل را از گوگل دانلود میکنیم و سپس در ریشه سایت خود آپلود میکنیم
 • تا آدرس زیر دردسترس باشد در Confirm نمایش داده شود
 • ……..mavaranet.net/google
 • سپس روی گزینه verify کلیک میکنیم تا بررسی شود و سایت ثبت گردد.
 • در آخر تیک سبز رنگ نشان دهنده ی آن است که ثبت سایت شما با موفقیت انجام شده است.

بررسی گزینه های Google webmaster tools :

 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﺰﻧﺪه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﺎﻳﺖ(Crawler access):

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻳﺪه ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﻚ ﺷﺪن وب ﺳﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻋﺪم اﻓﺸﺎي ﺑﻌﻀﻲ از  ﻛﺮ robots.txt ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده   د ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺑﺎت ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺻﻔﺤﺎت و ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ از اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻴﺪ. اﻣﻜﺎن ﺣﺬف آدرﺳﻬﺎ در ﺗﺐ Remove URL ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺐ Generate robots.txt ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ robots.txt ﭘﺮداﺧﺖ و آن را در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد

ثبت-وب-سایت-در-گوگل

 • ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻛﻠﻲ(Settings):

در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد Geographic target اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺪف را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ . با این انتخاب سایت شما فقط در جستجوهایی که از آن کشور انجام میشود قرار خواهد گرفت

ﻣﻮرد دوم Preferred domain اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ آدرس ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ  wwwﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﺮﻧﺪه ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ Crawl rate است .  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮور ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮي درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻣﻘﺪار باید  ﻛﻢ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات وب ﺳﺎﻳﺖ ﻧﺎراﺿﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﻘﺪار آن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ

 • ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت تغییر آدرس وب سایت Change of address :

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آدرس داﻣﻨﻪ وﺑﺴﺎﻳﺘﺘﺎن را دارﻳﺪ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدن ﮔﻮﮔﻞ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﺪ.

 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ SiteLinks:

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ PageRank ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ  ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻨﻮﻫﺎي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ از ﺳﻮي ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻨﻮي your site on the web :

 • ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه search queries

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي از وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد   . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻚ ﻫﺎ و CTR ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ . اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪي از وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد و آﻣﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﺎره دار ﺧﻮاﻫﺪ.

 • ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ Links to your site :

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آدرس ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ از وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را  ﻛﻪ ﻟﻴﻨﻜﻬﺎﻳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺘﻦ ﻟﻴﻨﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻟﻴﻨﻚ دادن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و آدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻟﻴﻨﻚ دﻫﻨﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه کنید

از وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن وب ﺳﺎﻳﺖ و ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﺳﺘﻔاده ﻛﺮد

 • ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي Keywords :

در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻴﺴﺖ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد  . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﻳﻚ وﺑﻤﺴﺘﺮ اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد بخشید

 • ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ Links Internal :

ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻴﻨﻚ داده ﺷﺪه وﺟﻮد دارد

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻨﻮي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ Diagnostics :

 • ﺗﺮوﺟﺎن Malware :

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﮔﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﻛﺪﻫﺎي ﺗﺮوﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد

 • ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه Crawl errors :

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﻫﻤﺎن رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ  وﻗﺘﻲ وارد ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت آن را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻨﻜﺎش درون ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ Mobile Xhtml -،Mobile -Chtml ،Web اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه.اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ رخ دﻫﺪ  ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻠﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دراﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت را ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ  ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

” در ﻗﺴﻤﺖ “Restricted by robots.txt ﻟﺴﻴﺖ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ robot.txt ﭘﺎك ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ .

 • ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺰﻧﺪه Crawl stats :

در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارﺷﻲ ا ز وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻨﻜﺎش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﻫﻤﺎن رﺑﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ را دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻨﻜﺎش ﺷﺪه در ﻫﺮروز ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ  صفحات ، ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ ﺻﻔﺤﺎت داﻧﻠﻮد ﺷﺪه  در هرروز اﺳﺖ.

 • ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺪﻫﺎي اچ ﺗﻲ ام ال HTML suggestions :

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ که ﺧﺰﻧﺪه ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي را ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﺴﺖ از ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻪ داراي ﻣﺸﻜﻞ  ﻫﺴﺘﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ رﻳﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻤﻚ ﺑﺴﺰاي در ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮد شامل سه مورد Short meta , meta Duplicate, Long meta  اﺳﺖ .

اگر توضیحات تکراری در صفحات وب سایت خود داشته باشید در meta Duplicate نمایش داده خواهد شد و اکر توضیحات صفحه بلند تر از حد مجاز باشد  در Long meta نمایش داده خواهد شد و باید کوتاه تر گردد و اگر توضیحات صفحه کوتاه باشد در Short meta نمایش داده خواهد شد که باید بلنتر گردد. 

مقالات مرتبط
ایندکس مطالب سایت
ایندکس مطالب سایت بطور کلی سئوی سایت به دو قسمت سئو خارجی و سئو داخلی تقسیم می شود سئو خارجی که همان بهبود یافتن کلمات کلیدی و رتبه کلمات کلیدی در موتور ...
READ MORE
گوگل آلرت چیست ؟ گوگل آلرت یکی از سرویس های گوگل می باشد ، این سرویس دارای کاربردهای بسیاری می باشد ، سرویس گوگل آلرت  به خوبی در میان کاربران فارسی ...
READ MORE
بهینه سازی محتوا
بهینه سازی محتوا مهمترین مبحث در سئوی سایت شما ، بهینه سازی داخلی سایت میباشد در حال حاضر محتوا نقش بزرگی را در سئو ایفا میکند. موتور جستجو گوگل نیز همواره ...
READ MORE
به دنبال کلمات کلیدی مرتبط باشید
به دنبال کلمات کلیدی مرتبط باشید کلمات کلیدی درمقالات خود را باید با دقت زیاد انتخاب کرد و اینکار طبق جستجوی کاربران می باشد همیشه باید خود را به جای کاربر ...
READ MORE
اثر سایت مپ در سئو
تاثیر سایت مپ در سئو همانطور که میدانید گوگل سعی دارد تا با بررسی سایتها کیفیت و دقت لازم را در ایندکس کردن صفحات داشته باشد. اثر سایت مپ در سئو بسیار ...
READ MORE
ویدئو مارکتینگ
ویدئو مارکتینگ : شاید بنظر برسد که این مقوله مبحث پیچیده ای میباشد اما بصورت ساده استفاده کردن از ویدئو برای برند و مارکت شما و همچنین بازاریابی را ویدئو مارکتینگ می ...
READ MORE
مدیریت برند سازی
مدیریت برند سازی بعد از اینکه یک نام تجاری برند سازی شد معمولا نیاز است تا این برند معروف مدیریت شود . مدیریت برند سازی ارزش های سازمانی یک برند را مدیریت ...
READ MORE
سئو متا تگ
متا تگ ها متا تگ ها تاثیر بسیار زیادی در معرفی هرچه بهتر سایت به موتور های جستجو گر دارند بگونه ای که ربات ها در اولین برخورد با سایت شما ...
READ MORE
افزایش سرعت صفحه
افزایش سرعت صفحه یکی از مسائل مهم در سئو سرعت است ، سرعت بارگذاری یک سایت و صفحات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بسیاری از مدیران سایت هرچند تلاش ...
READ MORE
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت برندینگ و اصول اجرایی آن اهمیت بسیاری در کسب موفقیت شما دارد از طرفی نیز برنامه ریزی های غلط و غیر اصولی میتواند تجارت ...
READ MORE
ایندکس مطالب سایت
گوگل آلرت چیست ؟
بهینه سازی محتوا
به دنبال کلمات کلیدی مرتبط باشید
اثر سایت مپ در سئو
ویدئو مارکتینگ
مدیریت برند سازی
سئو متا تگ
افزایش سرعت صفحه
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت

پاسخ دهید

2 × چهار =