اخبار حوادث &

ساخت سایت مپ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم روﺑﻮت ﻳﺎ ﻋﻨﻜﺒﻮت و جدیدا مرغ مگس خوار ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺘﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ این روبوت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ این ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ روبوت ﮔﻮﮔﻞ سازگارتر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم sitemap.xml ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ و در روت ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻴﺪ
Sitemap ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ، ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آدرس اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازاﻳﻦ آدرس ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ
حال مراحل این کار را باهم پیش میبریم :
۱- ابتدا به این لینک میرویم : https://www.xml-sitemaps.com
۲- در قسمت Starting URL آدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ Change frequency ﮔﺰﻳﻨﻪ Daily ﻳﺎ hourly ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺘﻲ و … ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ساخت سایت مپ
۳- در قسممت Last modification آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳنه Use server’s response بگذارید سرور خود این تاریخ را پیدا کند
۴- روی دکمه start کلیک کرده تا Sitemap ایجاد شود
باید توجه داشته باشید که ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ۵۰۰ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪﻛﺲ ﮔﺬاري درون Sitemap را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
۵- ﻓﺎﻳﻞ Sitemap در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ ازاﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﻛﺮده و در Root وب ﺳﺎﻳﺖ Upload ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺖ XML را ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ
۶- ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ Sitemap ﺑﺎﻳﺪ آن را در Google Webmaster account اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑراﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ Google Webmaster account ﻣﻲ روﻳﻢ
۷- ﺑﺮ روي ﻧﺎم وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻳﺪه ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺷﻮد
۸- در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ sitemapﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن اﺳﺖ. در منوی سمت چپ هم نیز میتوانید به سایر بخش های مدیریتی دسترسی پیدا کنید
۹- در صفحه Dashboard در قسمت Sitemap ﺑﺮ روي گزینه More ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴد
۱۰- ﺑﺮوي دﻛﻤﻪ Submit a Sitemap ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و در ﻣﻨﻮي اﺑﺸﺎري Sitemap.xml را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
۱۱- فایل Sitemap ایجاد شده و باید صبر کنیم تا گوگل عملیات ثبت صفحات را انجام دهد 

مقالات مرتبط
درج لینک در سایت های مزرعه لینک
درج لینک در سایت های مزرعه لینک بسیاری از سایت ها هستند که لینک سایت شمارا در خود قرار میدهند ، این سایت نه تنها لینک شما بلکه هزاران لینک دیگر ...
READ MORE
افزایش قدرت ایندکس
افزایش قدرت ایندکس زمانی که یک صفحه از سایت شما ایندکس میشود ، بیانگر این نکته است که موتورهای جستجو به صفحه شما توجه داشته  و سایت شمارا جدی گرفته است ...
READ MORE
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت برندینگ و اصول اجرایی آن اهمیت بسیاری در کسب موفقیت شما دارد از طرفی نیز برنامه ریزی های غلط و غیر اصولی میتواند تجارت ...
READ MORE
بهینه سازی محتوا
بهینه سازی محتوا مهمترین مبحث در سئوی سایت شما ، بهینه سازی داخلی سایت میباشد در حال حاضر محتوا نقش بزرگی را در سئو ایفا میکند. موتور جستجو گوگل نیز همواره ...
READ MORE
رنک دامنه های com.
رنک دامنه های com. دامنه های دات کام محبوبیت ویژه ای در میان مردم بدست آورده اند و بسیاری از شرکت ها و موسسات سعی بر این دارند که از این ...
READ MORE
نقش اینستاگرام بر سئو
نقش اینستاگرام بر سئو اهمیت شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی روز به روز افزایش میابد . ممکن است بسیاری از امور تبلیغاتی و فروش های اینترنتی از طریق شبکه های ...
READ MORE
سئوی سایت
سئوی سایت سئو ( SEO) search-engine-optimization) ) در واقع مجموعه فرایند هایی است که  جهت بهینه سازی سایت و بهبود محتوی سایت می توان از آن بهره برد . در واقع ...
READ MORE
ابزار سایت مپ
  ابزار سایت مپ یکی از مهمترین کارهایی که باید برای سایتتان انجام دهید تهیه نقشه سایت است . سایت مپ ها لینک هایی دارند که شمارا به موتورهای جستجو معرفی میکنند ، ...
READ MORE
کلمات کلیدی
کلمات کلیدی کلمات کلیدی نقش بسزایی در بهینه سازی سایت شما خواهد داشت بگونه ای که کاربران با وارد کردن این کلمه کلیدی سایت شما را در صفحه اول جستجو و ...
READ MORE
اصول اولیه سئو
اصول اولیه سئو سئو سایت نقش بسیار مهم در تجارت و رنکینگ موتور ای جستجو دارد . برای اینکه سایت خود را بهینه سازی کنید باید برنامه ریزی دقیق و منظم ...
READ MORE
درج لینک در سایت های مزرعه لینک
افزایش قدرت ایندکس
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت
بهینه سازی محتوا
رنک دامنه های com.
نقش اینستاگرام بر سئو
سئوی سایت
ابزار سایت مپ
کلمات کلیدی
اصول اولیه سئو

پاسخ دهید

4 × 2 =