اخبار حوادث &

ساخت سایت مپ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم روﺑﻮت ﻳﺎ ﻋﻨﻜﺒﻮت و جدیدا مرغ مگس خوار ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺘﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ این روبوت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ این ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ روبوت ﮔﻮﮔﻞ سازگارتر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم sitemap.xml ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ و در روت ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻴﺪ
Sitemap ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ، ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آدرس اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازاﻳﻦ آدرس ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ
حال مراحل این کار را باهم پیش میبریم :
۱- ابتدا به این لینک میرویم : https://www.xml-sitemaps.com
۲- در قسمت Starting URL آدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ Change frequency ﮔﺰﻳﻨﻪ Daily ﻳﺎ hourly ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺘﻲ و … ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ساخت سایت مپ
۳- در قسممت Last modification آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳنه Use server’s response بگذارید سرور خود این تاریخ را پیدا کند
۴- روی دکمه start کلیک کرده تا Sitemap ایجاد شود
باید توجه داشته باشید که ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ۵۰۰ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪﻛﺲ ﮔﺬاري درون Sitemap را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
۵- ﻓﺎﻳﻞ Sitemap در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ ازاﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﻛﺮده و در Root وب ﺳﺎﻳﺖ Upload ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺖ XML را ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ
۶- ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ Sitemap ﺑﺎﻳﺪ آن را در Google Webmaster account اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑراﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ Google Webmaster account ﻣﻲ روﻳﻢ
۷- ﺑﺮ روي ﻧﺎم وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻳﺪه ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺷﻮد
۸- در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ sitemapﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن اﺳﺖ. در منوی سمت چپ هم نیز میتوانید به سایر بخش های مدیریتی دسترسی پیدا کنید
۹- در صفحه Dashboard در قسمت Sitemap ﺑﺮ روي گزینه More ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴد
۱۰- ﺑﺮوي دﻛﻤﻪ Submit a Sitemap ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و در ﻣﻨﻮي اﺑﺸﺎري Sitemap.xml را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
۱۱- فایل Sitemap ایجاد شده و باید صبر کنیم تا گوگل عملیات ثبت صفحات را انجام دهد 

مقالات مرتبط
نقش صفحات اسکرول بر سئو سایت
نقش صفحات اسکرول بر سئو سایت برای دسترسی گوگل به سایت و سایر صفحات و محتواهای آن  باید یک استراتژی تعریف کنید تا بتوانید در صفحات جستجو جای بگیرید.گوگل برای دادن ...
READ MORE
ویدئو مارکتینگ
ویدئو مارکتینگ : شاید بنظر برسد که این مقوله مبحث پیچیده ای میباشد اما بصورت ساده استفاده کردن از ویدئو برای برند و مارکت شما و همچنین بازاریابی را ویدئو مارکتینگ می ...
READ MORE
افزایش رتبه سایت در گوگل به کمک https
افزایش رتبه سایت در گوگل به کمک https شرکت گوگل بصورت رسمی اعلام کرده است که https  هم بعنوان یکی از سیگنال های امتیاز دهی در الگوریتم گوگل استفاده می شود   گوگل ...
READ MORE
افزایش قدرت ایندکس
افزایش قدرت ایندکس زمانی که یک صفحه از سایت شما ایندکس میشود ، بیانگر این نکته است که موتورهای جستجو به صفحه شما توجه داشته  و سایت شمارا جدی گرفته است ...
READ MORE
به دنبال کلمات کلیدی مرتبط باشید
به دنبال کلمات کلیدی مرتبط باشید کلمات کلیدی درمقالات خود را باید با دقت زیاد انتخاب کرد و اینکار طبق جستجوی کاربران می باشد همیشه باید خود را به جای کاربر ...
READ MORE
ایندکس مطالب با استفاده از شبکه های اجتماعی
ایندکس مطالب با استفاده از شبکه های اجتماعی شاید مشکل برخی از عزیزان این باشد که مطالب سایت آنها بصورت کند ایندکس و یا پخش می شود در این مقاله چگونگی ...
READ MORE
پست مهمان چیست ؟
پست مهمان چیست ؟ پست مهمان (Guest Post)عنوانی برای یک پست و یا نوشته درون سایت یا وبلاگی است که خود فرد مالک آن نیست . پست مهمان از طریق سایر اعضا ...
READ MORE
رنک دامنه های com.
رنک دامنه های com. دامنه های دات کام محبوبیت ویژه ای در میان مردم بدست آورده اند و بسیاری از شرکت ها و موسسات سعی بر این دارند که از این ...
READ MORE
بهینه سازی محتوا
بهینه سازی محتوا مهمترین مبحث در سئوی سایت شما ، بهینه سازی داخلی سایت میباشد در حال حاضر محتوا نقش بزرگی را در سئو ایفا میکند. موتور جستجو گوگل نیز همواره ...
READ MORE
اثر محتوای تکراری در سایت
اثر محتوای تکراری در سایت محتوای تکراری تولید نکنید . شاید بسیاری از مدیران وبلاگ و سایت ها تنها به تولید محتوا اکتفا میکنند و برای پر کردن اطلاعات درون سایتشان از ...
READ MORE
نقش صفحات اسکرول بر سئو سایت
ویدئو مارکتینگ
افزایش رتبه سایت در گوگل به کمک https
افزایش قدرت ایندکس
به دنبال کلمات کلیدی مرتبط باشید
ایندکس مطالب با استفاده از شبکه های اجتماعی
پست مهمان چیست ؟
رنک دامنه های com.
بهینه سازی محتوا
اثر محتوای تکراری در سایت

پاسخ دهید

15 − 15 =