اخبار حوادث &

ساخت سایت مپ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم روﺑﻮت ﻳﺎ ﻋﻨﻜﺒﻮت و جدیدا مرغ مگس خوار ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺘﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ این روبوت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ این ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ روبوت ﮔﻮﮔﻞ سازگارتر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم sitemap.xml ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ و در روت ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻴﺪ
Sitemap ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ، ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آدرس اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازاﻳﻦ آدرس ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ
حال مراحل این کار را باهم پیش میبریم :
۱- ابتدا به این لینک میرویم : https://www.xml-sitemaps.com
۲- در قسمت Starting URL آدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ Change frequency ﮔﺰﻳﻨﻪ Daily ﻳﺎ hourly ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺘﻲ و … ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ساخت سایت مپ
۳- در قسممت Last modification آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳنه Use server’s response بگذارید سرور خود این تاریخ را پیدا کند
۴- روی دکمه start کلیک کرده تا Sitemap ایجاد شود
باید توجه داشته باشید که ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ۵۰۰ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪﻛﺲ ﮔﺬاري درون Sitemap را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
۵- ﻓﺎﻳﻞ Sitemap در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ ازاﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﻛﺮده و در Root وب ﺳﺎﻳﺖ Upload ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺖ XML را ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ
۶- ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ Sitemap ﺑﺎﻳﺪ آن را در Google Webmaster account اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑراﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ Google Webmaster account ﻣﻲ روﻳﻢ
۷- ﺑﺮ روي ﻧﺎم وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻳﺪه ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺷﻮد
۸- در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ sitemapﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن اﺳﺖ. در منوی سمت چپ هم نیز میتوانید به سایر بخش های مدیریتی دسترسی پیدا کنید
۹- در صفحه Dashboard در قسمت Sitemap ﺑﺮ روي گزینه More ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴد
۱۰- ﺑﺮوي دﻛﻤﻪ Submit a Sitemap ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و در ﻣﻨﻮي اﺑﺸﺎري Sitemap.xml را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
۱۱- فایل Sitemap ایجاد شده و باید صبر کنیم تا گوگل عملیات ثبت صفحات را انجام دهد 

مقالات مرتبط
مدیریت برند سازی
مدیریت برند سازی بعد از اینکه یک نام تجاری برند سازی شد معمولا نیاز است تا این برند معروف مدیریت شود . مدیریت برند سازی ارزش های سازمانی یک برند را مدیریت ...
READ MORE
افزایش قدرت ایندکس
افزایش قدرت ایندکس زمانی که یک صفحه از سایت شما ایندکس میشود ، بیانگر این نکته است که موتورهای جستجو به صفحه شما توجه داشته  و سایت شمارا جدی گرفته است ...
READ MORE
کلمات کلیدی
کلمات کلیدی کلمات کلیدی نقش بسزایی در بهینه سازی سایت شما خواهد داشت بگونه ای که کاربران با وارد کردن این کلمه کلیدی سایت شما را در صفحه اول جستجو و ...
READ MORE
Sitemap.xml
Sitemap.xml امروزه با پیشرفت اطلاعات و فناوری در تمامی حوزه ها به خصوص اینترنت برای ارتباط با موتورهای جستجو نقشه سایت XML اهمیت زیادی در میان سئوکاران و کاربران اینترنتی پیدا ...
READ MORE
سئو چیست؟
سئو چست؟ هنگامی سایتی طراحی میکنید علاوه بر اینکه روی طراحی سایت و ظاهر سایت دقت میکنید باید تمرکز بیشتری روی بهینه سازی سایت (SEO)  داشته باشید. SEO مخفف Search Engine Optimization  ...
READ MORE
الگوریتم گورخر گوگل
الگوریتم گورخر گوگل الگوریتم گورخر گوگل را بشناسید G.O.O.G.L.E Zebra نمونه ای از  الگوریتم‌های طراحی شده گوگل می باشد کار این الگوریتم بررسی و از دور خارج کردن فروشگاه‌های اینترنتی بی‌کیفیت ونا معتبر ...
READ MORE
ایندکس مطالب سایت
ایندکس مطالب سایت بطور کلی سئوی سایت به دو قسمت سئو خارجی و سئو داخلی تقسیم می شود سئو خارجی که همان بهبود یافتن کلمات کلیدی و رتبه کلمات کلیدی در موتور ...
READ MORE
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت برندینگ و اصول اجرایی آن اهمیت بسیاری در کسب موفقیت شما دارد از طرفی نیز برنامه ریزی های غلط و غیر اصولی میتواند تجارت ...
READ MORE
درج لینک در سایت های مزرعه لینک
درج لینک در سایت های مزرعه لینک بسیاری از سایت ها هستند که لینک سایت شمارا در خود قرار میدهند ، این سایت نه تنها لینک شما بلکه هزاران لینک دیگر ...
READ MORE
گوگل آلرت چیست ؟ گوگل آلرت یکی از سرویس های گوگل می باشد ، این سرویس دارای کاربردهای بسیاری می باشد ، سرویس گوگل آلرت  به خوبی در میان کاربران فارسی ...
READ MORE
مدیریت برند سازی
افزایش قدرت ایندکس
کلمات کلیدی
Sitemap.xml
سئو چیست؟
الگوریتم گورخر گوگل
ایندکس مطالب سایت
نقش برندینگ در موفقیت یا شکست تجارت
درج لینک در سایت های مزرعه لینک
گوگل آلرت چیست ؟

پاسخ دهید

چهار × 2 =