اخبار حوادث &

ساخت سایت مپ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻪ ﻧﺎم روﺑﻮت ﻳﺎ ﻋﻨﻜﺒﻮت و جدیدا مرغ مگس خوار ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺘﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ این روبوت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎ این ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ روبوت ﮔﻮﮔﻞ سازگارتر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮔﻮﮔﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم sitemap.xml ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ و در روت ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻴﺪ
Sitemap ﻳﺎ ﻧﻘﺸﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ، ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ را در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آدرس اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ازاﻳﻦ آدرس ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ
حال مراحل این کار را باهم پیش میبریم :
۱- ابتدا به این لینک میرویم : https://www.xml-sitemaps.com
۲- در قسمت Starting URL آدرس وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ Change frequency ﮔﺰﻳﻨﻪ Daily ﻳﺎ hourly ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺘﻲ و … ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ

ساخت سایت مپ
۳- در قسممت Last modification آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳنه Use server’s response بگذارید سرور خود این تاریخ را پیدا کند
۴- روی دکمه start کلیک کرده تا Sitemap ایجاد شود
باید توجه داشته باشید که ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻨﻬﺎ ۵۰۰ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪﻛﺲ ﮔﺬاري درون Sitemap را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
۵- ﻓﺎﻳﻞ Sitemap در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ ازاﻧﻬﺎ را داﻧﻠﻮد ﻛﺮده و در Root وب ﺳﺎﻳﺖ Upload ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺖ XML را ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ
۶- ﺑﻌﺪ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻳﻞ Sitemap ﺑﺎﻳﺪ آن را در Google Webmaster account اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑراﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ Google Webmaster account ﻣﻲ روﻳﻢ
۷- ﺑﺮ روي ﻧﺎم وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﻳﺪه ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺷﻮد
۸- در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ sitemapﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻮﮔﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن اﺳﺖ. در منوی سمت چپ هم نیز میتوانید به سایر بخش های مدیریتی دسترسی پیدا کنید
۹- در صفحه Dashboard در قسمت Sitemap ﺑﺮ روي گزینه More ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴد
۱۰- ﺑﺮوي دﻛﻤﻪ Submit a Sitemap ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و در ﻣﻨﻮي اﺑﺸﺎري Sitemap.xml را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
۱۱- فایل Sitemap ایجاد شده و باید صبر کنیم تا گوگل عملیات ثبت صفحات را انجام دهد 

مقالات مرتبط
شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی گره هایی هستند که عموما یا بصورت فردی و یا گروهی میباشند که بصورت تبادلات و یا بصورت دوستی و خویشاوندی با هم متصل ودر ...
READ MORE
معروف شدن با تبلیغات بنری
معروف شدن با تبلیغات بنری گاهی لازم است تا برای برند سازی قدم های بزرگتری بردارید تا بیشتر دیده شوید . تبلیغات بنری نمونه ای از فعالیت هایی است که باید در ...
READ MORE
تاثیر وبلاگ بر سئو
تاثیر وبلاگ بر سئو اگر نیاز به مدیریت سئو دارید و میخواهید در ای زمنیه رشد کنید ، از وبلاگ ها کمک بگیرید ، وبلاگ ها بازدید های روزانه ی بالایی ...
READ MORE
آموزش ثبت وب سایت در گوگل
آموزش ثبت وب سایت در گوگل سرویس   Google webmaster tools  ﻳﻜﻲ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ وب ﺳﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ...
READ MORE
لینک بیلدینگ
لینک بیلدینگ گذشته از این دررابطه با روش های ارتقای رتبه در بین موتورهای جستجو صحبت کردیم و روش های مختلفی را برای به دست آوردن نتایج بهتر معرفی کردیم. یکی دیگر ...
READ MORE
افزایش رتبه سایت در گوگل به کمک https
افزایش رتبه سایت در گوگل به کمک https شرکت گوگل بصورت رسمی اعلام کرده است که https  هم بعنوان یکی از سیگنال های امتیاز دهی در الگوریتم گوگل استفاده می شود   گوگل ...
READ MORE
سئو چیست؟
سئو چست؟ هنگامی سایتی طراحی میکنید علاوه بر اینکه روی طراحی سایت و ظاهر سایت دقت میکنید باید تمرکز بیشتری روی بهینه سازی سایت (SEO)  داشته باشید. SEO مخفف Search Engine Optimization  ...
READ MORE
پست مهمان چیست ؟
پست مهمان چیست ؟ پست مهمان (Guest Post)عنوانی برای یک پست و یا نوشته درون سایت یا وبلاگی است که خود فرد مالک آن نیست . پست مهمان از طریق سایر اعضا ...
READ MORE
وبمستر تولز
وبمستر تولز وبمستر تولز یک سرویس از سرویس های گوگل است ، گفتنی است که وبمستر  تحت وب  بوده و برای راهنمایی کردن مدیران سایت طراحی شده است.از طریق وبمستر تولز ...
READ MORE
اهمیت رعایت اصول استاندارد سئو
اهمیت رعایت اصول استاندارد سئو میدانید که الگوریتم های گوگل تغییر میکند و زمان مشخصی را گوگل برای آپدیت خود اعلام نکرده است. و در هر بار آپدیت الگوریتم خود ممکن ...
READ MORE
شبکه های اجتماعی
معروف شدن با تبلیغات بنری
تاثیر وبلاگ بر سئو
آموزش ثبت وب سایت در گوگل
لینک بیلدینگ
افزایش رتبه سایت در گوگل به کمک https
سئو چیست؟
پست مهمان چیست ؟
وبمستر تولز
اهمیت رعایت اصول استاندارد سئو

پاسخ دهید

یازده + پانزده =